2%

Vaše 2% pomôžu našim gymnastkám

Vážení priatelia,

aj tento rok máte možnosť poukázať 2% zo svojich daní nášmu klubu a tak pomôcť našim gymnastkám. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava je tiež prijímateľom podielu zo zaplatenej dane. Skúste zvážiť, či by časť Vašej dane nemohla podporiť našu spoločnú vec. Získané peniaze budú použité do konca nasledujúceho roka pre športové aktivity našich dievčat.

Čo preto urobiť?

  • najneskôr do 15.2.2018 musíte požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vyhotovenie “Potvrdenie o zaplateni dane”.
  • najneskôr do 30.4.2018 musíte zaslať na daňový úrad v mieste vášho bydliska vyplnené tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane” a “Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej za rok 2017“.
  • Poslať nám email na tjrapid.gymnastika@gmail.com so sumou, ktorú ste poukázali našim gymnastkám, aby boli peniaze vyčlenené z telovýchovnej jednoty oddielu modernej gymnastiky

Fyzická osoba – podnikateľ, živnostník a právnická osoba 

musí do 31.3.2018 alebo v predĺženej lehote podať daňové priznanie a daň uhradiť - vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, netreba už vypĺňať dodatočné tlačivo (suma 2% musí byť u fyzických osôb najmenej 3,- € a u právnických osôb 8,- €).

U daňovníka – právnickej osoby je poukazovanie podielu zaplatenej dane zároveň viazané na darovanie finančných prostriedkov najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane pre tých daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (nemusí ísť o prijímateľov uvedených vo vyhlásení) a to  na rovnaký účel, ktorý je aj predmetom ich činnosti. Ak sa takýto dar neposkytne do lehoty na podanie daňového priznania, správca dane zníži poukazovaný podiel zaplatenej dane z 2% na 1,5%.

Viac informácií nájdete aj na www.rozhodni.sk alebo www.financnasprava.sk alebo www.finance.gov.sk.

Údaje o nás

Obchodné meno: TJ Rapid Bratislava /občianske združenie/

Sídlo: Hrachová 6, 821 03 Bratislava

IČO: 681512

 

Rhythmic gymnastics in Bratislava

FACEBOOK